top of page

Thu, 09 May

|

Sip Cafe @ Newport Market

Foot in the Door Newport: Creative Connections / Troed yn y Drws Casnewydd: Cysylltiadau Creadigol

Registration is closed / Mae cofrestru ar gau
Go back / Yn ol
Foot in the Door Newport: Creative Connections / Troed yn y Drws Casnewydd: Cysylltiadau Creadigol
Foot in the Door Newport: Creative Connections / Troed yn y Drws Casnewydd: Cysylltiadau Creadigol

Time & Location

09 May 2024, 17:30 – 20:30

Sip Cafe @ Newport Market, Newport Market, High St, Newport NP20 1FX, UK

About

Foot in the Door Newport presents: Creative Connections with Ffilm Cymru Wales

- Hear from local creatives and how they developed their creative careers  in screen.

- Find out more about what opportunities are available in the screen and creative industries in Newport.

- Build your local screen industry network.

- Have your say in designing our ‘Foot in the Door’ taster workshops, networking events and training running in Newport in Autumn 2024.

Where? Sip Café @ Newport Market, High St, Newport, NP20 1FX

When? Thursday 9th of May 5.30-8.30pm

Event info: This is an event for people 18 years plus who live in Newport and are interested in finding out more about behind the scenes roles in the creative and screen industries, to make new connections with Newport Creatives working in the industry in South Wales and beyond.

You must be 18 plus and live OR work in Newport to be eligible for this event.

- Learn how screen industry professionals got into their roles, and how they have navigated their careers - from getting started to working freelance.

- Find out what transferable skills they have used to progress in their roles and how this has helped their career progression.

- Network with a range of Wales based creatives.

This will also be an opportunity to help us shape our Foot in the Door: Newport skills hub, which will include a range of taster workshops, networking events and training available in Autumn 2024.

5.30 pm- Doors open (drinks available from the bar)

6.00 pm- Introductions and Welcome- Ffilm Cymru Wales

6.15 pm- Panel discussion: In Conversation with Newport Creatives

7.00pm- ‘Have your say’ activities, food and Networking

8.30pm- Event ends

This event is made possible by Newport Council via the UK Government’s Shared Prosperity Fund. The UK Shared Prosperity Fund is a central pillar of the UK government's Levelling Up agenda and provides £2.6 billion across the UK, of funding for local investment by March 2025. This event is funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund.

----

Mae Troed yn y Drws: Casnewydd yn cyflwyno: Cysylltiadau Creadigol gyda Ffilm Cymru

- Cewch glywed gan weithwyr creadigol lleol a sut y datblygodd eu gyrfaoedd creadigol.

- Dysgwch fwy am ba gyfleoedd creadigol sydd ar gael yn lleol.

- Datblygwch eich rhwydwaith yn y diwydiant creadigol yn lleol.

Ble? Sip Café @ Marchnad Casnewydd, High St, Newport, NP20 1FX

Pryd? Dydd Iau y 9fed o Fai 5.30-8.30yh

Gwybodaeth am y digwyddiad: Mae hwn yn ddigwyddiad i bobl 18 oed a hŷn sy'n byw ac yn gweithio yng Nghasnewydd ac sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am rolau y tu ôl i'r llenni yn y diwydiannau creadigol, i wneud cysylltiadau newydd â gweithwyr creadigol sy'n gweithio yn y diwydiant yng Nghasnewydd a thu hwnt. 

Rhaid i chi fod yn 18 oed ac yn byw NEU’N gweithio yng Nghasnewydd i fod yn gymwys i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn.

- Dysgwch sut y daeth gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant creadigol i mewn i'w rolau, a sut maen nhw wedi llywio eu gyrfaoedd - o ddechrau arni i weithio ar eu liwt eu hunain.

- Dysgwch pa sgiliau trosglwyddadwy maen nhw wedi'u defnyddio i symud ymlaen yn eu rolau a sut mae hyn wedi eu helpu i ddatblygu eu gyrfa.

- Cewch rwydweithio gydag amrywiaeth o bobl greadigol yng Nghymru.

Bydd hyn hefyd yn gyfle i gael rhagor o wybodaeth am raglen Troed yn y Drws: Casnewydd, a'r gwahanol gyrsiau a hyfforddiant sydd ar gael yn 2024.

5.30 pm- Drysau’n agor (diodydd ar gael o'r bar)

6.00 pm- Cyflwyniadau a Chroeso- Ffilm Cymru Wales

6.15 pm- Sgwrs gyda gweithwyr creadigol o Gasnewydd

7.00pm- Gweithgareddau 'dweud eich dweud',  bwyd a chyfle i rwydweithio

8.30pm- Digwyddiad yn dod i ben

Mae’r digwyddiad hwn yn bosibl drwy gefnogaeth Gyngor Casnewydd a’r Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn elfen ganolog o agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn darparu £2.6 biliwn o gyllid ar draws y DU i’w fuddsoddi’n lleol erbyn mis Mawrth 2025. Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Tickets / Tocyn

  • Free Ticket / Tocyn Am Ddim

    £0.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page